Úvod

Projekt RENIS II zastřešuje sledování pacientů s karcinomem ledvin (RCC). Zadavatelem a odborným garantem registru je Česká onkologická společnost ČLS JEP. RENIS II představuje multicentrickou, neintervenční, observační, prospektivní studii pacientů s karcinomem ledvin (I. – IV. stádium).

Registrace dat má centrální metodické vedení a sleduje nejen vědecké cíle. Parametrické hodnocení průběhu léčby umožní zavedení metodických standardů, kontrolu vstupních kritérií pro zahájení léčby a metodicky správné hodnocení léčebné odpovědi.

Průběžné hodnocení dat a zpětná vazba, která je takto získávána pro lékaře a zdravotnický management, splňuje základní kritéria medicíny založené na důkazech. Všechna práva pacientů jsou plně zachována a sběr dat probíhá v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.

Výběr pacientů, kteří mají záznam v registru, je v kompetenci ošetřujícího lékaře. Indikace diagnostických a léčebných procedur, předepisování léčivých přípravků, monitoring a veškerá další léčebná rozhodnutí nejsou závislá na tomto projektu a je za ně plně zodpovědný ošetřující lékař.

Cíl

Primární cíl registru

Primárním cílem studie je sledování celkového počtu pacientů s diagnózou RCC v České republice.

Sekundární cíle registru
  • Hodnocení efektivity sledované léčby a použitých léčebných režimů
  • Analýza přežití pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům
  • Hodnocení bezpečnosti sledované léčby

Garance

Odborná garance
  • Česká onkologická společnosti ČLS JEP
  • Garantem registru je doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  • Hodnocení bezpečnosti sledované léčby
Projektový management
  • Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu
  • Ing. Eva Nevrtalová, Ph.D., projektová manažerka
  • Ing. Petr Brabec, Ph.D., jednatel